• Tokyo / Japan
  • Tokyo / Japan
  • 日本代理

Tokyo / Japan

Vertretung Japan

Mr.Yasuhiko Takahashi
1-18-4, Nakane, Meguro-ku
Tokyo 152-0031 Japan

Telefon: +81 3 3723 8611
Telefax: +81 3 5729 4607
e-mail: takahashi1325@ybb.ne.jp